برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد نوجوانان پسر استان کردستان

 مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر استان کردستان برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

به‌ گزارش روابط عمومی‌ فدراسیون‌ تکواندو‌ و به نقل از هیات تکواندو‌استان کردستان، مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر استان به میزبانی هیات تکواندو شهرستان سنندج و در سالن شهید امان الهی این شهرستان برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات به شرح ذیل معرفي شدند:

وزن اول :
1- ﮐﮋوان زﻧﺪي اﻟﻲ ﭘﻴﻨﮏ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
2- ﺁرﻳﺎن ﻣﺤﻤﺪزادﻩ (شهرستان ﺳﻘﺰ)


وزن دوم:
1- ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﺤﻤﺪي ﻧﮋاد (شهرستان ﺳﻘﺰ)
2- ﺳﻴﺪﺳﻬﺮاب ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- ﺁروﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪزادﻩ (شهرستان ﺳﻘﺰ) و ﺳﺎﻻر ﺻﻔﺎﺋﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)


وزن سوم:
1- ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮري (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
2- ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺁزادﻩ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- ﺳﻴﻨﺎ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي ﻗﺸﻼق (شهرستان ﺳﻘﺰ) و ﺳﻴﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)

وزن چهارم:
1- ﺷﺎﻳﺎن ﺧﻀﺮي (شهرستان ﺳﻘﺰ)
2- ﺳﻴﺪ ﭘﺪرام ﺣﺴﻴﻨﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﻲ (شهرستان ﻗﺮوﻩ) و ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﻳﺎ ﻣﻮﻟﻮدي ﭘﻮر(شهرستان ﺳﻘﺰ)


وزن پنجم:
1- ﺳﺎﺟﺪ ﺧﺎﻟﺪي (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
2- ﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎﺟﻮاﻧﭽﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- ﭘﻴﺎم ﮔﻠﻲ ﺣﺼﺎر (شهرستان ﺳﻘﺰ) و ﺁرﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)

وزن ششم:
1- ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺻﺎدﻗﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
2- ﺷﻬﺮﻳﺎر اﺣﻤﺪي (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- ﺁرﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻘﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ) و ﭘﺎرﺳﺎ ﻟﻄﻔﻲ (شهرستان ﺑﺎﻧﻪ)

وزن هفتم:
1- ﺷﺎهو ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪي (شهرستان ﺳﻘﺰ)
2- ﺳﻴﺪﺳﻤﮑﻮ ﺣﺴﻴﻨﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)
3- راﻣﺘﻴﻦ ﺑﻬﻤﻨﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج) و اﻗﺒﺎل همت ﺑﻠﻨﺪ (شهرستان ﻣﺮﻳﻮان)

وزن هشتم:
1- ﻓﺮدﻳﻦ ﮐﺎﻇﻤﻲ (شهرستان دﻳﻮاﻧﺪرﻩ)
2- ﺷﺎهین ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
3- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺮادي (شهرستان ﺳﻘﺰ) و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ (شهرستان ﻗﺮوﻩ)

وزن نهم:
1- ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮان ﻣﺤﻤﺪي (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
2- ﻓﺮمان اﻣﺎﻧﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)

وزن دهم:
1- ﺷﻬﺮوز ﻓﺮﺟﻲ (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج)
2- ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﻴﺪرﻳﺎن (شهرستان دﻳﻮاﻧﺪرﻩ)
3- اﻣﻴﺮ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮرﻳﺎن (شهرستان ﺳﻨﻨﺪج) و ﺁروﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ (شهرستان ﺳﻘﺰ)

شایان ذکر است؛ ﺷﺎهو ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪي به عنوان فنی ترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بازگشت به بالا